Sve o Referentnim Vrednostima Krvne Slike kod Dece

referentne vrednosti krvne slike kod dece

Kao stručnjak u oblasti pedijatrije, konstantno istražujem i delimo znanje o referentnim vrednostima krvne slike kod dece. Ovi laboratorijski nalazi pružaju dragocene informacije o zdravstvenom stanju naših najmlađih, omogućavajući pravovremeno prepoznavanje različitih zdravstvenih stanja, od uobičajenih infekcija do specifičnih nutritivnih potreba. Poseban temperament ima krvna slika kod dece, gde se normalne vrednosti krvne slike dece razlikuju u odnosu na analize kod odraslih, zato je neophodno pristupiti tim analizama sa punom pažnjom i odgovornošću.

Dečija krvna slika referentne vrednosti variraju na osnovu brojnih faktora, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uzrast, pol i trenutni fizički razvoj. Savetujem svim roditeljima da pridaju važnost ovim laboratorijskim nalazima krvne slike dece, jer oni omogućavaju našim pedijatrima da stvore jasnu sliku o zdravstvenom statusu vašeg deteta.

Ključni zaključci

 • Pravilna interpretacija referentnih vrednosti je ključna za procenu zdravlja deteta.
 • Parametri krvne slike se razlikuju kod dece i odraslih.
 • Specificne laboratorijske vrednosti se menjaju sa uzrastom deteta.
 • Bitno je pridržavati se uputstava pri pripremi analize kako bi rezultati bili tačni.
 • Kontinuirana saradnja s pedijatrom je neophodna pri tumačenju laboratorijskih analiza.

Uvod u Referentne Vrednosti Krvne Slike

Kao neko ko se svakodnevno bavi zdravljem najmlađih, referentne vrednosti analize krvi kod dece su mi neizmerno važne za razumevanje njihovog zdravstvenog stanja. Kada govorimo o interpretaciji krvne slike kod dece, moramo imati na umu da ove vrednosti reflektuju stanje u miru – one su prozor u trenutno zdravlje deteta, njegovu osmoregulaciju, metabolizam i sveukupni fiziološki status. Kao tako, vrednosti koje dobijamo zahtevaju temeljno objašnjenje kako bi roditelji, ali i medicinski stručnjaci, mogli precizno da razumeju njihov značaj.

Specifičnost pedijatrijske hematologije leži u tome što objašnjenje krvne slike kod dece mora uključiti razmatranje referentnih vrednosti koje su različite od onih kod odraslih. Ove vrednosti se menjaju u skladu sa uzrastom deteta i imaju veliki značaj kako za dijagnostiku, tako i za praćenje tokova lečenja različitih oboljenja.

U ovom članku ću podeliti sa vama ključne tačke koje treba imati na umu prilikom analize krvne slike, u cilju tačne i pouzdane dijagnostike:

 1. Analitičke metode koje se koriste u laboratorijama su osmišljene da razlikuju normalno zdravstveno stanje od potencijalnih patoloških nalaza.
 2. Veoma je bitno uzeti u obzir individualne karakteristike deteta poput uzrasta i pola prilikom analize rezultata.
 3. Neophodna je saradnja sa pedijatrom kako bi se osiguralo tačno tumačenje laboratorijskih analiza.

U tabeli ispod možete videti primere kako se vrednosti razlikuju u zavisnosti od starosnog doba deteta:

Analiza Referentne Vrednosti (0-6 meseci) Referentne Vrednosti (7 meseci-2 godine) Referentne Vrednosti (3-18 godina)
Hemoglobin (g/L) 110 – 180 100 – 140 120 – 160
Leukociti (x109/L) 5.0 – 12.0 6.0 – 15.0 4.5 – 13.0
Trombociti (x109/L) 150 – 450 180 – 400 150 – 450

Pored navedenog, postoji niz faktora koji mogu uticati na promene laboratorijskih vrednosti, uključujući dijetetske navike, dečiji emocionalni status i nivo fizičke aktivnosti. Zato praksa zahteva sveobuhvatan pristup kako bismo mogli sveobuhvatno da otpišemo na pitanje o zdravlju naših deca.

Krvna slika je najbolji i najčešći način pomoću kog se utvrđuje trenutno zdravstveno stanje deteta. – Pedijatrijski Medicinski Centar

Razlike između Referentnih Vrednosti Dece i Odraslih

Kada govorimo o laboratorijskim referentnim vrednostima kod dece, suočavamo se sa značajnim razlikama u odnosu na odrasle. Ove razlike su od suštinskog značaja za kliničku praksu i nužno je razumeti ih kako bismo pravilno interpretirali zdravstveno stanje malih pacijenata.

Razumem važnost obzirnog pristupa analizama krvi jer dečji organizam prolazi kroz različite faze rasta i razvoja. Ove promene neminovno utiču na razlike referentnih vrednosti kod dece i odraslih, naročito u sastavu i funkcijama krvi.

Koncept ‘jedna vrednost za sve’ ne važi u pedijatriji; delikatne razlike u razvoju dečjeg tela zahtevaju pažljivo prilagođavanje referentnih vrednosti. – Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva

U našoj laboratoriji težimo ka tome da postavimo referentne vrednosti koje su ne samo tačne već i relevantne za specifičnu decu koja testiramo. Zbog toga se oslanjam na stručne smernice i najnovije pedijatrijske standarde koje sugerišu prilagođavanje ovih vrednosti kako bismo obezbedili najpouzdanije informacije o zdravlju deteta.

Razdioba referentnih vrednosti za decu

Pogledajmo u tabeli ispod kako se ove referentne vrednosti mogu razlikovati između različitih uzrasta, ističući kako se one moraju tumačiti u kontekstu individualnog rasta i razvoja svakog deteta.

Parametar Referentne Vrednosti kod Odraslih Referentne Vrednosti kod Dece
Hemoglobin (g/L) 135 – 175 110 – 160
Leukociti (x109/L) 4.0 – 11.0 5.0 – 15.5
Trombociti (x109/L) 150 – 450 180 – 500

Primetićete da su referentne vrednosti kod dece tipično šireg opsega, što odražava fiziološku varijabilnost tokom dečjeg rasta i razvoja. Ovo stvara mogućnost prilagođavanija analize, koja uzima u obzir i najmanje promene koje bi kod odraslih mogle biti interpretirane kao patološke.

kao lekar, usmeravam pažnju na to da se kod svake interpretacije uzmu u obzir individualne karakteristike deteta, uključujući i posebnosti koje donosi njegov ili njen konkretni uzrast. Takav pristup omogućava preciznije usmeravanje i predupređivanje potencijalnih zdravstvenih problema, unapređujući kvalitetu života naših najmlađih.

Krvna Slika: Šta Sve Obuhvata?

Kao lekar koji se bavi pedijatrijom, svestan sam kompleksnosti i značaja eritrocita u dijagnostici. Razmatranje eritrocita u dijagnostici je esencijalno za procenu opšteg stanja detetovog zdravlja, kao i same interpretacije rezultata eritrocita. Eritrociti, ili crvena krvna zrnca, imaju vitalnu funkciju u transportovanju kiseonika do telesnih ćelija i uklanjanju ugljen-dioksida.

Značaj Eritrocita u Dijagnostici

Određivanje broja eritrocita i njihovih svojstava je korak koji pomaže u prepoznavanju anemije ili stanja poput polycythemije. Analizirajući interpretaciju rezultata eritrocita, može se uočiti nedostatak gvožđa, B12 vitamina ili folne kiseline – ključnih nutrijenata za stvaranje zdravih eritrocita.

Funkcija Leukocita i Njihove Referentne Vrednosti

Pored crvenih krvnih zrnaca, tu su i leukociti, koji su jedan od pilona imunološkog sistema deteta. Razumevanje funkcije leukocita kod dece, zajedno sa pripadajućim referentnim vrednostima leukocita u analizi krvi, izuzetno je važno za otkrivanje upalnih procesa i infekcija.

Naime, vrednosti leukocita se menjaju s godinama, i iz tog razloga je potrebna stručnost u interpretaciji rezultata analize krvi kod dece. Normalan opseg leukocita pruža uvid u sposobnost detetovog organizma da se odbrani od bakterijskih i virusnih napadača.

Uloga Trombocita u Krvnoj Slici Dece

Trombociti u krvnoj slici dece igraju nezamenjivu ulogu u zgrušavanju krvi i prevenciji krvarenja. Za razliku od odraslih, referentne vrednosti trombocita kod dece mogu ukazati na brojne uslove, uključujući nasleđene i stečene poremećaje.

Kada pregledamo krvnu sliku, važno je koristiti normativne vrednosti trombocita koje odgovaraju uzrastu i razvojnoj fazi deteta. Vaš pedijatar će koristiti ove vrednosti kako bi procenio rizik od stanja kao što su trombocitopenija i druge strukturne ili funkcionalne abnormalnosti.

Starosna Grupa Referentne Vrednosti Eritrocita (x 1012/L) Referentne Vrednosti Leukocita (x 109/L) Referentne Vrednosti Trombocita (x 109/L)
Novorođenčad 4.0 – 6.6 9.0 – 30.0 150 – 450
Dečaci i devojčice od 6 meseci do 4 godine 3.5 – 5.1 5.5 – 19.5 180 – 400
Dečaci i devojčice od 5 do 12 godina 3.8 – 5.5 5.0 – 14.5 150 – 450
Adolescenti 4.0 – 5.2 4.5 – 13.0 150 – 450

Kako deca rastu i razvijaju se, laboratorijski parametri krvne slike im se menjaju, što ukazuje na dinamičnost detetovog organizma i neophodnost praćenja njegovog razvoja kroz regularne zdravstvene preglede.

Priprema za Analizu Krvi kod Dece

Kao roditelj, vi ste zaduženi za pripremu za analizu krvi kod dece i tačnost rezultata umnogome zavisi od vašeg angažovanja. Pridržavanje se uputstvo za pripremu analize krvi je od krucijalnog značaja i zahteva vašu punu pažnju i odgovornost. Evo nekoliko koraka koje treba slediti:

 • Značaj uzimanja uzorka krvi natašte ne može se dovoljno naglasiti. Većina analiza krvi zahteva da dete ne unosi hranu i tečnosti, osim vode, 8-12 sati pre vađenja krvi.
 • Dete treba dobro odmoriti pre analize. Adekvatan san prethodne noći može smanjiti stres i uznemirenost deteta, što utiče na stabilnost određenih parametara u krvi.
 • Pravilno pozicioniranje deteta tokom uzimanja krvi je važno. Uverite se da dete sedi udobno i da mu je ruka opuštena.
 • Umirenje deteta i skretanje pažnje razgovorom ili igračkom može doprineti mirnijem postupku vađenja krvi.

Zapamtite, ove smernice su standardne, ali uvek se dodatno posavetujte sa vašim pedijatrom o posebnim instrukcijama koje važi za vaše dete ili specifičnu vrstu testa koje će biti izvršeni.

Priprema za analizu krvi kod dece

Takođe, evo primer tabele referentnih vrednosti hemoglobina, koja ilustruje značaj razumevanja kako starost deteta utiče na referentni raspon vrednosti koje se koriste za interpretaciju analize krvi. Ova tabela služi kao generalan uvid i nije zamena za profesionalni medicinski savet.

Uzrast Referentne Vrednosti Hemoglobina (g/L)
0-2 meseca 135 – 215
2-6 meseci 95 – 135
6-24 meseca 105 – 135
2-6 godina 105 – 135
6-12 godina 115 – 155

Konstantna komunikacija s pedijatrom je ključna i pre i posle analize krvi kako bi se osigurao njen najbolji mogući ishod. – Pedijatrijska ordinacija

Kako Tumačiti Rezultate Analize Krvi kod Dece

Kao pedijatar, jedan od mojih najvažnijih zadataka je tumačenje rezultata analize krvi kod dece. Ovaj proces zahteva ne samo osnovno poznavanje referentnih vrednosti već i sveobuhvatno razumevanje funkcija pojedinačnih komponenti leukocitne formule. Svakom roditelju savetujem da se u ovoj situaciji osloni na stručnost i iskustvo svog pedijatra.

Interpretacija Leukocitne Formule

Leukocitna formula daje detaljne informacije o pravcu i tipu infekcije ili upalnog procesa kod deteta. Interpretacija leukocitne formule može biti ključna za razumevanje da li je dete suočeno sa virusnom, bakterijskom infekcijom, alergijskom reakcijom ili drugim stanjem.

Komponenta Funkcija Značaj za Diagnostiku
Neutrofili Prvi na liniji odbrane protiv bakterija Visok broj može ukazivati na bakterijsku infekciju
Limfociti Borba protiv virusnih infekcija Povišen broj često prati virusne infekcije
Monociti Prorokljivanje mikroorganizama Povećan broj može ukazivati na duže ili hronične upalne procese
Eozinofili Učestvuju u alergijskim i parazitarnim infekcijama Visoki nivoi mogu ukazivati na alergijske reakcije ili parazitarnu infekciju
Bazofili Učestvuju u alergijskim reakcijama i ranih fazama upala Povećanje može indicirati alergiju ili autoimune procese

Pažljiva analiza svih komponenti leukocitne formule i njihova korelacija sa kliničkom slikom pacijenta, omogućava nam postavljanje preciznije dijagnoze. – Moj pedijatrijski moto

Za kraj, želim naglasiti koliko je zajednički rad pedijatra i laboratorijskog osoblja značajan u procesu tumačenja i uzimanja daljih koraka vezanih za zdravlje deteta.

Specifičnosti Krvne Slike u Različitim Uzrastima Deteta

Razumevanje referentnih intervali krvne slike dece po uzrastima je od neprocenjive važnosti u mom radu. U pedijatriji, jedna od osnovnih postavki jeste da se krvna slika deteta znatno razlikuje od krvne slike odraslih, i stoga, kada obrađujemo laboratorijske nalaze, moramo razmatrati specifičnosti krvne slike kod dece.

Kako deca rastu i razvijaju se, postoji prirodna fluktuacija u vrednostima koje se smatraju ‘normalnim’ za njihove laboratorijske nalaze. Ovo nije samo puko odstupanje, već odraz dinamičkih fizioloških promena koje se javljaju tokom razvoja deteta. Iz tog razloga, referentni intervali krvne slike dece po uzrastima moraju se pažljivo pratiti i redovno ažurirati, kako bi se osiguralo da se pravilno procenjuju rezultati laboratorijskih analiza.

U tabeli koju ću podeliti sa vama, vidimo konkretne primere kako se referentne vrednosti menjaju tokom različitih etapa detinjstva. Ova tabelarna prezentacija omogućava nam jasnoću i preciznost potrebnu za pravilnu dijagnostiku:

Uzrast Hemoglobin (g/L) Leukociti (x109/L) Trombociti (x109/L)
0-2 meseca 95-135 5.0-21.0 150-350
1-6 godina 100-140 6.0-17.5 180-450
7-12 godina 115-155 4.5-13.5 150-400
adolescenti 120-160 4.5-13.0 150-450

Svačija profesionalna odgovornost je da prezentirane podatke koristi sa razumevanjem da su oni samo putokaz u celokupnom kontekstu detetovog zdravlja. Samo tako možemo osigurati da se svako dete tretira individualno i sa razumevanjem koje zaslužuje.

Kao pedijatar, moj cilj je da svakom detetu obezbedim najviši mogući standard zdravstvene zaštite, a pravilno tumačenje referentnih intervala krvne slike dece po uzrastima je osnova tog procesa.

Uobičajene Pogreške u Tumačenju Krvne Slike Dece i Kako ih Izbegnuti

Kao pedijatar, često se susrećem sa greškama u tumačenju krvne slike dece. One mogu imati značajne posledice na dalje lečenje i zdravstvenu prognozu malih pacijenata. Iz tog razloga, fokusiram se na izbegavanje dijagnostičkih grešaka kroz stalno usavršavanje i edukaciju, kako samog sebe, tako i mojih kolega u pedijatriji.

Jedan od najvećih izazova u radu sa decom jeste individualni pristup svakom pacijentu. Najčešće greške nastaju kada se ne uzmu u obzir specifičnosti svakog deteta, poput uzrasta, pola i telesnog razvoja. Zato je kontinuirana kontrola kvaliteta i konstantno obrazovanje zdravstvenih radnika ključ za precizno tumačenje laboratorijskih nalaza.

Da bismo izbegli ove pogreške, postoji nekoliko strategija koje redovno primenjujem:

 1. Uvek se oslanjam na najnovije medicinske smernice za referentne vrednosti specifične za različite uzraste dece.
 2. Stalno komuniciram sa laboratorijskim osobljem kako bih se uverio da su svi upoznati sa specifičnostima pedijatrijskih laboratorijskih analiza.
 3. Pri svakoj analizi uzimam u obzir istoriju bolesti deteta i sve relevantne fiziološke parametre.

Evo i primera kako se mogu interpretirati neke specifične vrednosti u krvnoj slici dece, na osnovu jednostavne tabele:

Parametar Normalne Vrednosti Uobičajena Tumačenja Grešaka
Hemoglobin 110 – 160 g/L (zavisno od uzrasta) Neuzimanje u obzir fiziološkog pada hemoglobina pri uvođenju čvrste hrane u ishranu beba.
Leukociti 5.0 – 15.5 x109/L (zavisno od uzrasta) Generalizacija vrednosti bez razmatranja normalnih fluktuacija leukocita tokom rasta i razvoja deteta.
Trombociti 150 – 450 x109/L Zanemarivanje mogućih variacija trombocita vezanih za akutne infekcije ili druga patološka stanja.

Precizno tumačenje laboratorijskih analiza krvne slike podrazumeva razumevanje šire slike detetovog zdravlja i razvoja. Zato nikada ne smemo zaboraviti, svako dete je jedinstveno i zaslužuje podjednako jedinstven pristup.

Prava vrednost laboratorijskih analiza leži u pravilnom tumačenju i primeni informacija koje one pružaju u praktičnoj pedijatriji.

Uticaj Ishrane na Referentne Vrednosti Krvne Slike kod Dece

Kao pedijatar, svakodnevno nailazim na različite dijetetske faktori u laboratorijskim nalazima, koje neretko mogu objasniti izvesne anomalije u referentnim vrednostima krvne slike kod dece. Pravilna i uravnotežena ishrana ima ključan uticaj na razvoj dece, kao i na njihove laboratorijske parametre.

Ishrana i referentne vrednosti krvne slike kod dece su usko povezani – specifični nutritijenti ne samo da doprinose pravilnom razvoju imunološkog sistema, već i igraju značajnu ulogu u prevenciji bolesti. Deficit u ishrani može biti odgovoran za pojave poput anemije, dok prekomeran unos određenih supstanci može dovesti do abnormalnih vrednosti koje se očituju kroz krvnu analizu.

Kada govorimo o uticaju ishrane na zdravlje, posebno treba obratiti pažnju na kompletnu krvnu sliku najmlađih, gde pravilan unos vitamina i minerala može činiti znatnu razliku.

Nije neuobičajeno da se prilikom pregleda krvne slike deteta uoči smanjen broj eritrocita ili izmenjeni parametri hemoglobina, koji mogu ukazivati na nedostatak gvožđa u ishrani. Takve informacije su dragocene u usmeravanju roditelja kada je u pitanju dalja ishrana deteta i eventulano dodatna suplementacija.

Dijetetski Factori i Krvna Slika

 1. Ishrana bogata gvožđem je esencijalna za prevenciju anemije, posebno u periodima ubrzanog rasta.
 2. Vitamin C pozitivno utiče na apsorpciju gvožđa, te je važno unositi citrusno voće, kao i druge prirodne izvore ovog vitamina.
 3. Odmerna količina proteina je neophodna za pravilan imuni odgovor, što se odražava i u broju leukocita.
 4. Neophodni su odgovarajući unos kalcijuma za razvoj kostiju i pravilan rad mišića, što indirektno utiče na koncentraciju eritrocita.

Osim mikronutrijenata, razmišljanje o makronutrijentima kao što su ugljeni hidrati, proteini i masti takodje je važno. Disbalans u ovim osnovnim dijetetskim komponentama može dovesti do odstupanja u referentne vrednosti krvne slike kod dece, čineći da detetovo zdravlje bude ranjivo na infekcije i druge zdravstvene izazove.

Nutrijent Uloga u Organizmu Rekomendovani Dnevni Unos
Gvožđe Sintezu hemoglobina 7-10 mg (decija)
Vitamin C Apsorpcija gvožđa 25-50 mg (decija)
Kalcijum Očuvanje kostiju i zubi 500-1300 mg (decija)

Na kreiranje ovih parametara može uticati čak i vreme dana kada se hrana unosi, kao i kombinacija namirnica koje se konzumiraju. Redovne konsultacije sa pedijatrima i nutricionistima mogu biti od velike pomoći u optimizaciji ishrane za vaše dete.

Svaka promena u ishrani bi trebalo da bude učinjena postepeno i pod nadzorom stručnjaka, kako bi se pravilno procenio njen uticaj na dijetetski faktori u laboratorijskim nalazima. Samo na taj način garantujemo da naša deca rastu zdrava i srećna, a istovremeno postavljamo temelje dobrih ishrana navika koje će ih pratiti kroz život.

Naši mališani su ono najdragocenije što imamo, stoga je njihova zdrava i pravilna ishrana prioritet koji zajedno gradimo za svetlu budućnost.

Закључак

Своју пажњу заокружујем закључком о важности познавања референтних вредности крвне слике код деце. Као лекар који се свакодневно сусреће са најмлађима, уверен сам у неопходност тачног тумачења ових вредности како бих могао да пружим најбољу могућу негу.

Специфичност развоја код деце нам намеће обавезу да се упознамо са сваком изменом коју њихови лабораторијски резултати показују. С обзиром на то, последње информације о референтним интервалима су од суштинске важности за мој клинички рад и одлучивање.

Из тог разлога, стално се трудим да останем у току са најновијим сазнањима и истраживањима у области педијатријске хематологије. Ослањање на поуздане и тачне референтне вредности је највећи приоритет у мом раду и нешто што ми у свакодневници омогућава да пружам квалитетну здравствену заштиту мојим малим пацијентима. Закључак о референтним вредностима крвне слике код деце је, самим тим, камен темељац на којем градим моју медицинску праксу.

FAQ

Šta su referentne vrednosti krvne slike kod dece?

Referentne vrednosti krvne slike kod dece su opseg normalnih vrednosti krvnih komponenata koje se očekuju kod zdravog deteta. Ove vrednosti se razlikuju u zavisnosti od uzrasta, pola i razvojnog perioda deteta i ključne su za pravilnu interpretaciju laboratorijskih nalaza.

Kako se razlikuju referentne vrednosti krvne slike kod dece u odnosu na odrasle?

Referentne vrednosti kod dece se razlikuju od onih kod odraslih jer dečiji organizam prolazi kroz faze rasta i razvoja koje utiču na različite aspekte sastava krvi. Stoga je važno imati prilagođene referentne vrednosti za decu, koje uzimaju u obzir njihove fiziološke karakteristike.

Šta se sve analizira u okviru krvne slike kod dece?

U okviru krvne slike analiziraju se eritrociti, leukociti i trombociti, kao i hemoglobin, hematokrit i druge komponente koje mogu otkriti različita stanja i poremećaje u organizmu deteta.

Kako treba da se pripreme deca za analizu krvi?

Pre analize krvi, decu je potrebno informisati da će se raditi nalaz natašte, roditelji treba da obezbede mir i udobnost detetu pre uzimanja uzorka, i važno je pratiti uputstva laboratorija o tačnim procedurama pripreme za uzimanje uzorka krvi.

Na šta treba obratiti pažnju pri tumačenju leukocitne formule kod dece?

Pri tumačenju leukocitne formule kod dece bitno je uporediti rezultate sa specifičnim referentnim vrednostima za uzrast i pol deteta, kao i razumeti funkcije različitih vrsta leukocita kao što su neutrofili, eozinofili, bazofili, limfociti i monociti, kako bi se dobio pravilan uvid u zdravstveno stanje.

Kako se menjaju referentne vrednosti krvne slike kako dete raste?

Kao što deca rastu i prolaze kroz različite faze razvoja, referentne vrednosti krvne slike se prilagođavaju tako da odražavaju ove promene. Stoga, postoji više setova referentih vrednosti koji su specifični za različite uzrasne grupe.

Koje su najčešće greške u tumačenju krvne slike dece?

Najčešće greške su nepoznavanje referentnih intervala koji su specifični za uzrast deteta, neuzimanje u obzir individualnih karakteristika deteta, kao i pogrešna priprema za analizu krvi. Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika je ključna za izbegavanje ovih grešaka.

Kako ishrana utiče na referentne vrednosti krvne slike kod dece?

Ishrana može značajno uticati na krvnu sliku deteta, gde neadekvatan unos nutrijenata može dovesti do promena koje mogu ukazati na nutritivne deficite ili preteran unos nekih komponenata u organizmu.

Zašto je važno poznavanje referentnih vrednosti krvne slike kod dece?

Poznavanje referentnih vrednosti je neophodno za ispravno tumačenje laboratorijskih nalaza, što omogućava rano dijagnostikovanje i praćenje zdravstvenog stanja dece, kao i sprečavanje i lečenje raznih bolesti i stanja.

Везе ка изворима

Nebojša Vujinović

Nebojša Vujinović

Zaljubljenik sam u Web već dugi niz godina. Pokušavam da svoj lifestyle prilagodim 21. veku iako sam rođen poprilično davno u 20.om Iako je Sens.rs ženski portal, ja ću na njemu pisati i ove "muške" stvari kao što su filmovi, sport, tehnologija, putovanja i slično.