SENS

Rečnik

Rečnik socijalnog preduzetništva

Javno–socijalno–privatno partnerstvo (JSPP)

Preduslovi za ostvarivanje javno-socijalnog-privatnog partnerstva su:

  • Ostvarivanje i sprovođenje društvenih ciljeva i zadataka radi koristi zajednice, blagostanja, itd;

  • Podržavanje srednjoročnih i dugoročnih planova i ciljeva organizacija;

  • Planiranje i pogodna primena neophodnih uslova i resursa (npr. finansiranjem) za održivi razvoj.

Jednakosti

Šire značenje jednakosti, obuhvata jednakost bez obzira na rod, rasu, invaliditet, seksualnu orijentaciju. Jednakost se odnosi i na pojedince i grupe koje su suočene sa diskriminatornim ponašanjem na osnovu starosne dobi, jezika i socijalnog porekla, ili ostalih ličnih atributa, uključujući uverenja ili mišljenja, kao što su versko uverenje ili političko mišljenje. Sve mogućnosti moraju biti jednako dostupne i pristupačne svim potencijalnim učesnicima i postojeće inicijative ne smeju da imaju negativan uticaj na bilo koju ugroženu grupu.

Klauzule od društvenog značaja

Klauzule od društvenog značaja mogu biti uključene u postupak javnih nabavki ili tendera i u tom slučaju daju prednost socijalno i ekološki odgovornim kompanijama ili pak socijalnim preduzećima. Klauzule od društvenog značaja su vrlo često podržane i strateškim dokumentima o razvoju zajednice, a najčešće se primenjuju u procedurama lokalnih samouprava.

Kompanija usmerena ka interesu zajednice

Kompanija usmerena ka interesu zajednice je novi tip kompanije, koja je stvorena radi socijalnih preduzeća koja žele da koriste njihove resurse i profit zarad ostvarivanja javnog dobra. Kompanija usmerena ka interesu zajednice u obavezi je da podnosi izveštaj nezavisnom regulatornom telu o svom doprinosu zajednici i načinu uključivanja interesnih grupa u njihove aktivnosti. Asset lock (zabrana transfera svojine) i izveštavanje o doprinosu zajednici omogućava da ova vrsta kompanije bude idealno sredstvo za organizacije koje žele da se pomaknu ka tržištu pružanja javnih usluga.

Korporativna društvena odgovornost

Vlade posmatraju korporativnu društvenu odgovornost kao doprinos poslovnog sektora postizanju ciljeva održivog razvoja. Suštinski, reč je o načinu na koji poslovni sektor uzima u obzir svoj ekonomski, socijalni i ekološki uticaj prilikom svog delovanja – maksimiziranje profita i minimalizovanje loših posledica.

Neprofitno

Termin neprofitno se upotrebljava za opis organizacija koje su osnovane sa ciljem reinvestiranja bilo kojeg novčanog viška radi ostvarivanja ciljeva organizacije. Neprofitno se odnosi na motiv osnivanja organizacije, a ne na njenu sposobnost da stvara novčanu zaradu. Termin se često koristi kao sinonim za volonterski rad.