SENS

Rečnik

K

Klauzule od društvenog značaja

Klauzule od društvenog značaja mogu biti uključene u postupak javnih nabavki ili tendera i u tom slučaju daju prednost socijalno i ekološki odgovornim kompanijama ili pak socijalnim preduzećima. Klauzule od društvenog značaja su vrlo često podržane i strateškim dokumentima o razvoju zajednice, a najčešće se primenjuju u procedurama lokalnih samouprava.

Kompanija usmerena ka interesu zajednice

Kompanija usmerena ka interesu zajednice je novi tip kompanije, koja je stvorena radi socijalnih preduzeća koja žele da koriste njihove resurse i profit zarad ostvarivanja javnog dobra. Kompanija usmerena ka interesu zajednice u obavezi je da podnosi izveštaj nezavisnom regulatornom telu o svom doprinosu zajednici i načinu uključivanja interesnih grupa u njihove aktivnosti. Asset lock (zabrana transfera svojine) i izveštavanje o doprinosu zajednici omogućava da ova vrsta kompanije bude idealno sredstvo za organizacije koje žele da se pomaknu ka tržištu pružanja javnih usluga.

Korporativna društvena odgovornost

Vlade posmatraju korporativnu društvenu odgovornost kao doprinos poslovnog sektora postizanju ciljeva održivog razvoja. Suštinski, reč je o načinu na koji poslovni sektor uzima u obzir svoj ekonomski, socijalni i ekološki uticaj prilikom svog delovanja – maksimiziranje profita i minimalizovanje loših posledica.