SENS

Rečnik

J

Javno – privatno partnerstvo (JPP)

Javno-privatno partnerstvo (Public Private Partnership ili P3) predstavlja saradnju državnog i privatnog sektora u oblasti proizvodnje javnih dobara ili pružanja javnih usluga. Javni sektor je strana koja nudi takvu saradnju i ugovorom definiše vrstu i obim poslova koji se prenosi na privatni sektor. Saradnja je najčešće dugoročna, od 20 do 25 godina. Zagovornici ovakvog načina investiranja smatraju da su privatne kompanije često efikasnije od birokratskih javnih tela, dok kritika smatra da privatni sektor ne treba da se proširi u oblasti kao što su školstvo i zdravstvo, koji su tradicionalno u nadležnosti države.

Javno–socijalno–privatno partnerstvo (JSPP)

Preduslovi za ostvarivanje javno-socijalnog-privatnog partnerstva su:

  • Ostvarivanje i sprovođenje društvenih ciljeva i zadataka radi koristi zajednice, blagostanja, itd;

  • Podržavanje srednjoročnih i dugoročnih planova i ciljeva organizacija;

  • Planiranje i pogodna primena neophodnih uslova i resursa (npr. finansiranjem) za održivi razvoj.

Jednakosti

Šire značenje jednakosti, obuhvata jednakost bez obzira na rod, rasu, invaliditet, seksualnu orijentaciju. Jednakost se odnosi i na pojedince i grupe koje su suočene sa diskriminatornim ponašanjem na osnovu starosne dobi, jezika i socijalnog porekla, ili ostalih ličnih atributa, uključujući uverenja ili mišljenja, kao što su versko uverenje ili političko mišljenje. Sve mogućnosti moraju biti jednako dostupne i pristupačne svim potencijalnim učesnicima i postojeće inicijative ne smeju da imaju negativan uticaj na bilo koju ugroženu grupu.